Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

poemart
poemart
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viasztukastuk sztukastuk
poemart
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viasztukastuk sztukastuk
poemart
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viasztukastuk sztukastuk
poemart
By­wają fałsze, które tak dob­rze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać. 
— François de La Rochefoucauld
Reposted fromsafeway safeway viasztukastuk sztukastuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl